#ชื่อเอกสารDownload File
1Aeromodelling (เครื่องบินเล็ก) Download File
2General Aviatation (อากาศยานส่วนบุคคล) Download File
3Hanggliding (ปีกร่อน) Download File
4IPPI Download File
5Parachuting (โดดร่ม) Download File
6Paragliding (ร่มร่อน) Download File
7Powered Paragliding (ร่มบิน) Download File
8UAV Download File
9Ultralight (อัลตร้าไลท์) Download File
10ข้อตกลงในการครองถ้วย Download File
11ขอสอบใบอนุญาตนักบิน Download File
12คำขออนุญาตจัดแข่ง Download File
13แบบคำร้องขอปีกและป้ายผ้าความสามารถนักกีฬา Download File
14แบบฟอร์มขอจัดการแข่งขันของสมาคมฯ Download File
15แบบฟอร์มรายงานสภาพอุปกรณ์ Download File
16ใบขอขึ้นทะเบียนชมรม Download File
17ใบขอขึ้นทะเบียนสถานกีฬาทางอากาศ Download File
18ใบสมัครทีมชาติ Download File
19ใบสมัครผู้ฝึกสอน Download File
20ใบอนุญาตินักบิน.ตรวจเครื่อง.ร่ม Download File
21ผู้ค้า-ผู้ผลิต Download File
22รับรองชั่วโมงบิน (SPL) Download File
23กฏจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ตัดสิน (Code of Ethics) Download File