1. รายชื่อผู้ฝึกสอน สาขาร่มร่อน 2564 (Instructor)
 2. รายชื่อผู้ฝึกสอน สาขาร่มบิน 2564 (Instructor)
 3. รายชื่อผู้ฝึกสอน สาขาเครื่องบินเล็ก 2564 (Instructor)
 4. รายชื่อผู้ฝึกสอน สาขาโดดร่ม 2564 (Instructor)
 5. รายชื่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน สาขาร่มร่อน 2564 (Judge)
 6. รายชื่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน สาขาร่มบิน 2564 (Judge)
 7. รายชื่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน ประเภทเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ 2564 (Judge)
 8. รายชื่อสมาชิกกีฬาทางอากาศ ประเภทร่มร่อน ประจำปี 2564 (Paragliding)
 9. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศ ประเภทร่มบิน ประจำปี 2564 (Paramotor)
 10. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศ ประเภทโดดร่ม ประจำปี 2564 (Parachuting)
 11. รายชื่อสมาชิกกีฬาทางอากาศประเภทเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ ประจำปี 2564 (Aeromodelling)
 12. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศ ประเภทอากาศยานอัลตร้าไลท์ ประจำปี 2564 (Ultralight)
 13. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศ ประเภทอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2564 (Uav)
 14. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศ ประเภทปีกร่อน ประจำปี 2564 (Hangliding)
 15. รายชื่อชมรม ประจำปี 2564 (Air Sport Club)
 16. รายชื่อโรงเรียน ประจำปี 2564 (Air Sport Club)
 17. รายชื่อผู้ค้า-ผู้ผลิต ประจำปี 2564 (Sale & Producer)
 18. รายชื่อนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2564
 19. อาสาสมัครกีฬาทางอากาศ สาขาร่มร่อน ประจำปี 2564
 20. อาสาสมัครกีฬาทางอากาศ สาขาร่มบิน ประจำปี 2564
 21. อาสาสมัครกีฬาทางอากาศ สาขาโดดร่ม ประจำปี 2564
 22. อาสาสมัครกีฬาทางอากาศ สาขาเครื่องบินวิทยุบังคับ ประจำปี 2564