1. รายชื่อผู้ฝึกสอน ประจำปี 2561 (Instructor)
  2. รายชื่อกรรมการ ประจำปี 2561 (Judge)
  3. รายชื่อชมรม ประจำปี 2561 (Air Sport Club)
  4. รายชื่อผู้ค้า-ผู้ผลิต ประจำปี 2561 (Sale & Producer)
  5. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศประเภทโดดร่ม ประจำปี 2561 (Parachuting)
  6. รายชื่อสมาชิกกีฬาทางอากาศประเภทร่มร่อน ประจำปี 2561 (Paragliding)
  7. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศประเภทร่มบิน ประจำปี 2561 (Paramotor)
  8. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศประเภทเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ ประจำปี 2561 (Aeromodelling)
  9. รายชื่อสมาชิกประเภทยานไร้คนขับ ประจำปี 2561 (Uav)
  10. รายชื่อสมาชิกประเภทอากาศยานอัลตร้าไลท์ ประจำปี 2561 (Ultralight)
  11. รายชื่อสมาชิกประเภทปีกร่อน ประจำปี 2561 (Hangliding)