1. รายชื่อผู้ฝึกสอน สาขาร่มร่อน 2563 (Instructor)
 2. รายชื่อผู้ฝึกสอน สาขาร่มบิน 2563 (Instructor)
 3. รายชื่อผู้ฝึกสอน สาขาเครื่องบินเล็ก 2563 (Instructor)
 4. รายชื่อผู้ฝึกสอน สาขาโดดร่ม 2563 (Instructor)
 5. รายชื่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน สาขาร่มร่อน 2563 (Judge)
 6. รายชื่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน สาขาร่มบิน 2563 (Judge)
 7. รายชื่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน ประเภทเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ 2563 (Judge)
 8. รายชื่อสมาชิกกีฬาทางอากาศ ประเภทร่มร่อน ประจำปี 2563 (Paragliding)
 9. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศ ประเภทร่มบิน ประจำปี 2563 (Paramotor)
 10. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศ ประเภทโดดร่ม ประจำปี 2563 (Parachuting)
 11. รายชื่อสมาชิกกีฬาทางอากาศประเภทเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ ประจำปี 2563 (Aeromodelling)
 12. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศ ประเภทอากาศยานอัลตร้าไลท์ ประจำปี 2563 (Ultralight)
 13. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศ ประเภทอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2563 (Uav)
 14. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศ ประเภทปีกร่อน ประจำปี 2563 (Hangliding)
 15. รายชื่อชมรม ประจำปี 2563 (Air Sport Club)
 16. รายชื่อโรงเรียน ประจำปี 2563 (Air Sport Club)
 17. รายชื่อผู้ค้า-ผู้ผลิต ประจำปี 2563 (Sale & Producer)
 18. รายชื่อนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 19. รายชื่อคณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬาทางอากาศประจำปี 2563
 20. อาสาสมัครกีฬาทางอากาศ สาขาร่มร่อน
 21. อาสาสมัครกีฬาทางอากาศ สาขาร่มบิน
 22. อาสาสมัครกีฬาทางอากาศ สาขาโดดร่ม
 23. อาสาสมัครกีฬาทางอากาศ สาขาเครื่องบินวิทยุบังคับ