1. รายชื่อผู้ฝึกสอน ประจำปี 2561 (Instructor)
 2. รายชื่อกรรมการ ประจำปี 2561 (Judge)
 3. รายชื่อชมรม ประจำปี 2561 (Air Sport Club)
 4. รายชื่อผู้ค้า-ผู้ผลิต ประจำปี 2561 (Sale & Producer)
 5. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศประเภทโดดร่ม ประจำปี 2561 (Parachuting)
 6. รายชื่อสมาชิกกีฬาทางอากาศประเภทร่มร่อน ประจำปี 2561 (Paragliding)
 7. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศประเภทร่มบิน ประจำปี 2561 (Paramotor)
 8. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศประเภทเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ ประจำปี 2561 (Aeromodelling)
 9. รายชื่อสมาชิกประเภทยานไร้คนขับ ประจำปี 2561 (Uav)
 10. รายชื่อสมาชิกประเภทอากาศยานอัลตร้าไลท์ ประจำปี 2561 (Ultralight)
 11. รายชื่อสมาชิกประเภทปีกร่อน ประจำปี 2561 (Hangliding)
 12. LIST OF INTERNATIONAL JUDGES FOR PG ACCURACY
 13. LIST OF INTERNATIONAL JUDGES FOR AEROBATICS
 14. LIST OF IN TERNATIONAL JUDGES FOR PARACHUTING