1. รายชื่อผู้ค้า-ผู้ผลิต ประจำปี 2567 (Sale & Producer)
  2. รายชื่อชมรม(ฝ่าย)กีฬาทางอากาศและการบิน ประจำจังหวัด 2567 (Air Sports Club)
  3. รายชื่อโรงเรียน ประจำปี 2567 (Air Sports Club)
  4. รายชื่อผู้ฝึกสอน สาขาร่มร่อน 2567(PG Instructor)
  5. รายชื่อผู้ฝึกสอน สาขาร่มบิน 2567 (PPG Instructor)
  6. รายชื่อผู้ตัดสินสาขาร่มบิน (PARAMOTOR)
  7. รายชื่อผู้ตัดสินสาขาร่มร่อน (PARAGLIDING)
  8. กรรมการสมาคม