สาขากีฬาการบินผาดแผลง

สาขากีฬาเครื่องบินจำลอง

สาขากีฬาอากาศยานสมัครเล่นและอากาศยานทดลอง

สาขากีฬาการบินเหนือชั้นบรรยากาศ