ที่อยู่

171 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์การบินและอวกาศ ถ.พหลโยธิน เขต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทร. (02) 523-9448, 531-8987 โทรสาร (02) 531 – 3767

FACEBOOK = RASAT THAILAND

E-mail = rasatthailand@hotmail.com

Address

171 Aviation Science Museum Bld., Phaholyothin Rd., Donmuang, Bangkok 10210 Thailand

Tel. (+662) 523-9448, Fax: (+662) 531-3767

FACEBOOK = RASAT FAI THAILAND

E-mail = rasatthailand@hotmail.com