#ชื่อเอกสารDownload File
1กฏจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ตัดสิน (Code of Ethics) Download File
2ข้อตกลงในการครองถ้วย Download File
3ขอสอบใบอนุญาตนักบิน Download File
4คำขออนุญาตจัดแข่ง Download File
5คำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้ค้า Download File
6แบบคำร้องขอปีกและป้ายผ้าความสามารถนักกีฬา Download File
7แบบฟอร์มขอจัดการแข่งขันของสมาคมฯ Download File
8แบบฟอร์มรายงานสภาพอุปกรณ์ Download File
9ใบขอขึ้นทะเบียนชมรม Download File
10ใบขอขึ้นทะเบียนสถานกีฬาทางอากาศ Download File
11ใบสมัครIPPI Download File
12ใบอนุญาตนักบิน.ตรวจเครื่อง-ตรวจร่ม Download File
13รับรองชั่วโมงบิน (SPL) Download File
14แบบรายงานนิรภัยการบิน Download File