สืบเนื่องจากมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน ได้เชิญสมาคมฯการบิน และชมรมการบินต่างๆ ที่ดำเนินกิจการด้านการบินเพื่อการกีฬา และสันทนาการทั่วประเทศ ร่วมประชุมปรึกษาหารือในแนวทางการจัดตั้งองค์กรกลางทำหน้าที่ดูแล และให้บริการแก่สมาชิกสมาคมฯ มูลนิธิ และชมรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านกีฬาการบิน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 สมาคมฯกีฬาทางอากาศและการบิน ได้ก่อตั้งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากสมาคมฯ มูลนิธิ และชมรมต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับกีฬาทางอากาศ และเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม เป็นสมาชิก และได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งดูแลมาตรฐานความปลอดภัยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศด้านศักยภาพทางการบิน และดำเนินการขออยู่ภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้ภาครัฐได้รับรู้และให้การสนับสนุน รวมทั้งจะได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต ให้เป็นสมาคมฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วย ทั้งนี้สมาคมฯ ได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์รับเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา และองค์นายกกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นมิ่งขวัญ และกำลังใจต่อสมาชิก

ต่อมาสมาคมฯ ได้ดำเนินการติดต่อกับสมาพันธ์กีฬาทางอากาศนานาชาติ FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE หรือ FAI เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวร (ACTIVE MEMBER) สาขาประเทศไทย โดยมีสมาชิกร่วม FAI ทั้ง 2 สาขาที่อยู่ในประเทศไทย คือ AEROMODELING (CIAM) กีฬาเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ และ PARACHUTHING (IPC) กีฬาโดดร่มร่วมอยู่ด้วย

FAI มีมติตอบรับสมาคมฯ เข้าเป็นสมาชิกถาวร สาขาประเทศไทย และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการต่อที่ประชุมใหญ่ FAI ประจำปี เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 พร้อมกันนี้สมาคมฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้อยู่ ใน “พระบรมราชูปถัมภ์” และให้ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 จากการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็น

“สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”